اینترنت بانک حقوقی و اشتراکی

این نوع اینترنت بانک مخصوص افراد حقیقی (دارای سپرده مشترک) و حقوقی می باشد که مبلغ تراکنش های اینترنتی آن ها حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال بوده و از این مبلغ تجاوز نمی کند ، همچنین در این شیوه ورود اینترنت بانک مشتری می تواند از کلیه خدمات اینترنتی ، اعم از انتقال وجه پایا، ساتنا، انتقال وجه داخلی ، به همراه امکان استفاده از کارتابل سپرده مشترک، و امکان انتقال وجه از طریق امضا و تائید کلیه امضاداران سپرده استفاده نموده و همچنین کلیه گزارشات تراکنش های انجام شده در سپرده و کارت مجازی خود را دریافت نماید.