محمد حسین حسین زاده

مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره

علی سلطانی

رئیس هیات مدیره

مهدی یزدچی

نائب رئیس هیات مدیره

سید سعید شمسی نژاد

عضو اصلی هیات مدیره

علی رسولی زاده یی

عضو اصلی هیات مدیره