محمد حسین حسین زاده

مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره

علی سلطانی

رئیس هیات مدیره

مهدی یزدچی

نائب رئیس هیات مدیره

سید سعید شمسی نژاد

عضو اصلی هیات مدیره

علی رسولی زاده

عضو اصلی هیات مدیره