کارت مجازی حقیقی و حقوقی

این خدمت به منظور تعریف و تخصیص یک شماره کارت برای مشتریان به تفکیک حقوقی و حقیقی می باشد که فاقد فیزیک کارت و اطلاعات امنیتی وابسته به فیزیک کارت می باشد و به منظور تسهیل در دریافت وجوه از طریق انتقال کارت به کارت داخلی و شتابی طراحی گشته و مورد استفاده قرار می گیرد.

    این کارت صرفا دارای شماره کارت و تراکنش "انتقال به" می باشد.  

ویژگیها

  • امکان صدور تعداد نامحدود کارت مجازی بر روی یک سپرده
  • امکان ارائه گزارش تراکنش های کارت
  • امکان نگهداری اطلاعات تراکنش های کارت پس از صدور و یا حتی ابطال کارت
  • امکان ارائه تمامی گزارشات به صورت فایل Excel و PDF