تلفنبانک

با تلفنبانک رسالت از طریق شماره تماس: 24930-021 می توانید بسیاری از عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. این خدمت جهت انجام عملیات بانکی مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت بر روی سپرده هایشان طراحی شده است.

 1. منوی اصلی تلفنبانک (کلید 1)
  1. عملیات بانکی
   • دریافت موجودی
   • عملیات شبا
   • دریافت 3 گردش آخر شتاب
   • انتقال وجه به حسابهای خود
   • فکس گردش حساب
   • پرداخت قبض با سپرده
   • دریافت فکس جزئیات سپرده های من
  2. عملیات کارت
   • اطلاعات از لیست کارت ها
   • دریافت موجودی کارت
   • مسدود کردن کارت
   • دریافت فکس اطلاعات کارت ها
  3. عملیات چک
   • اطلاع از چک های صادرشده
   • اطلاع از چ های واگذار شده
  4. عملیات تسهیلات
   • اطلاع از لیست تسهیلات
   • اطلاع از جزئیات تسهیلات
   • پرداخت قسط
   • دریافت فکس اطلاعات تسهیلات
  5. اطلاع از کلیدهای میانبر
   • اطلاع از شماره حساب با کلید میانبر
   • اطلاع از کلید میانبر با شماره حساب
   • دریافت فکس کلیدهای میانبر شماره حساب های خود
   • اطلاع از شماره کارت با کلید میانبر
   • اطلاع از کلید میانبر با شماره کارت
   • دریافت فکس کلیدهای میانبر شماره کارت های خود
  6. تنظیمات
   • تغییر رمز عبور
   • اطلاع از 3 ورود آخر موفق
   • اطلاع از 3 تلاش آخر ناموفق ورود
  7. راهنمای تلفنبانک
   • فکس راهنمای تلفنبانک به شماره دیگر
   • فکس راهنمای تلفنبانک به همین شماره

منوی اصلی پرداخت تلفنی (کلید2)

 1. پرداخت کلیه قبوض
 2. دریافت موجودی کارت
 3. دریافت وضعیت کارت
  • دریافت 3گردش آخر کارت
  • فکس صورتحساب کارت
 4. کمک به خیریه
 5. پیگیری تراکنش های پرداخت
  • پیگیری پرداخت قبض
  • پیگیری پرداخت 3 قبض آخر
 6. مسدود کردن کارت
 7. تغییر کارت جاری

دریافت شماره شبا بدون لاگین (کلید3)

دریافت شماره شبا با کارت بدون لاگین (کلید4)

دریافت شماره حساب با کارت بدون لاگین (کلید5)