دریافت نرم افزار

دریافت نرم افزار

اهمیت ویژگی های سامانه
 اهم ویژگیهای سامانه
 
• انتقال وجه شتابی
• انتقال وجه بین بانکی
• انتقال وجه پایا
• انتقال وجه ساتنا
• پرداخت کلیه قبوض
• خرید شارژتلفن همراه