خدمات کارت

خدمات کارت

درصورت مفقود شدن کارت باید در اولین فرصت از طریق اینترنت بانک و یا تلفن بانک رسالت نسبت به مسدود نمودن کارت و یا با در دست داشتن مدارک شناسائی، به یکی از شعب بانک قرض الحسنه رسالت مراجعه نمایید تا برای مسدود نمودن کارت و صدور کارت جدید اقدام شود و یا با شماره تلفن 4747-021 تماس بگیرید. صدور رمز المثنی و رفع مسدودی کارت با ارائه اصل کارت ملی از طریق تمام شعب بانک قرض الحسنه رسالت امکان پذیر است. توجه شود که شماره کارت خود را قبلاً در برگی یادداشت نمائید تا هنگام سرقت یا مفقود شدن کارت، انسداد آن به سرعت امکانپذیر باشد