1- در صورت بروز نقص فنی در خودپرداز؛ عدم پرداخت وجه و کسر از حساب چه باید کرد؟

اگر خودپرداز و کارت مربوط به بانک قرض الحسنه رسالت باشد درصورت عدم برگشت وجه تا72ساعت با مرکزامدادمشتریان با شماره 4747-021 تماس بگیرید. در صورتی که مشتری سایر بانک ها هستید با مرکز امداد مشتریان 021-4747 تماس بگیرید .

2- انتقال وجه با کارت عابربانک رسالت از طریق دستگاه خودپرداز کدام یک از بانک ها امکان پذیر است؟

از طریق همه خودپردازهای بانک های عضو شبکه شتاب که قابلیت انتقال وجه دو یا سه جانبه را دارند .

4- برای فعال کردن پیامک بانک چه باید کرد؟

با مرکز شبانه روزی امداد مشتریان به شماره 0214747 تماس بگیرید.

5- برای تغییر مبالغ پیامک بانک چه باید کرد ؟

با مرکز شبانه روزی امداد مشتریان به شماره 0214747 تماس بگیرید.