تاریخ 1400/05/24         ساعت 10:02:02     گروه خبری اخبار برگزیده

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامی عام) منتهی به پایان سال ۹۹ لغو شد.
تصویر آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 19/05/1400  مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ در مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ روز شنبه ساعت 15:00 برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می گردد، موکول گردید .
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به 30/12/1399.
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به 30/12/1399.
3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/12/1399.
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400 و تعیین حق الزحمه آنها.
5-  تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی 1400.
6- تنفیذ معاملات موضوع ماده 129  قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399.
7-تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
8-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.