تاریخ 1398/12/25         ساعت 17:37:36     گروه خبری اطلاعیه

اطلاعیه تقاضای استمهال اقساط
تصویر وام گیرنده محترم:
با اعتماد به همراهی شما،در صورت بروز مشکل ناشی از کرونا،تقاضای استمهال وام صرفا از طریق پیشخوان رسالت به آدرس https://pishkhan.rqbank.ir/ رسیدگی خواهد شد.

مرکز امداد مشتریان:0214747